// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Specialistische ambulante jeugdhulp

Farent biedt vanaf 2022 specialistische ambulante jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten of een moeilijke periode doormaken. Bij deze hulp gaat het vaak om complexere problemen op meerdere levensgebieden. We helpen bijvoorbeeld jeugdigen die emotioneel of psychosociaal zijn vastgelopen. Maar ook kinderen en gezinnen waarbij de draagkracht en draaglast uit balans is en/of er sprake is van een (mogelijke) ontwikkelingsbedreiging of zelfs ontwikkelingsstoornis. Voor deze gezinnen is het belangrijk dat ze snel de juiste ondersteuning krijgen. Farent kan deze leveren met in de praktijk bewezen methodische aanpakken. We sluiten aan en gaan verder op eventueel eerder ingezette hulpverlening en zetten waar nodig onze specialistische kennis in. Met als uitgangspunt: één gezin en één plan.

Vormen van specialistische ambulante hulp zijn:Informatie voor ouders

Wat is specialistische ambulante jeugdhulp?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het in het gezin thuis of op school niet lekker loopt met je kind. Meestal lukt het de ouder(s) om het zelf op te lossen met hun kind of met de hulp van hun netwerk. Maar soms zit opvoeden en opgroeien gewoon tegen en zijn de problemen zó groot, dat er extra ondersteuning nodig is. Dan staan wij voor je klaar met de inzet van de specialistische ambulante jeugdhulp. Wij bieden ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten of een moeilijke periode doormaken. Samen werken we met jou en je kind aan een oplossing zodat je weer met vertrouwen  verder kunt.

Klik hier voor de folder voor cliënten.


Specialistische ambulante jeugdhulp is op het hele gezin gericht. Samen met het kind/jongere en het gezin kijkt de jeugdhulpverlener naar oplossingen die passend zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld door weer positief met elkaar te leren omgaan, opvoedingsvaardigheden te oefenen of het kind/jongere intensief te begeleiden. Er vinden gesprekken plaats met het kind/jongere, ouders en netwerk zoals familie, vrienden en leerkrachten. De ondersteuning en begeleiding vindt plaats waar het gewenst is en het beste tot zijn recht komt: thuis, op straat, op school, bij de sportvereniging of in het jongerencentrum.


Vormen van specialistische ambulante hulp zijn:

Hoe werkt het?

Na verwijzing en aanmelding gaat de jeugdhulpverlener in gesprek met jou en je kind(eren). Samen onderzoeken we wat de achtergrond of oorzaak is van de ontstane problemen en hoe er aan een oplossing gewerkt kan worden. De inzet is gericht op het vergroten van inzicht in en acceptatie van de problematiek. Daarnaast richt de hulpverlening zich vaak op het verbeteren van de communicatie tussen gezinsleden, het versterken van (opvoedings)vaardigheden en het versterken van het vertrouwen in elkaar. Het doel is dat de situatie verbetert en dat jullie als gezin weer op eigen kracht verder kunnen.

Plan van aanpak

Samen met jou en je kind maken wij een op maat gemaakt plan. In dit plan stellen we doelen op, meestal voor het hele gezin en voor ieder gezinslid apart. Vervolgens kijken we samen welke hulpverleningsvormen bij jullie als gezin en bij het kind passen. Binnen Farent werken we ‘practise based’. Dat betekent dat we met bewezen praktijkgerichte hulpverleningsvormen werken.


Het plan van aanpak bespreken we regelmatig met jou, je kind en eventuele andere betrokkenen, bijvoorbeeld familie of school. Daarnaast vullen we samen regelmatig een vragenlijst is zodat jullie als ouders en het kind kunnen zelf kunnen meten of jullie vooruit gaan. Met onze jeugdhulp willen we bereiken dat jullie weer zelfstandig en met zelfvertrouwen verder kunnen met je leven: dat je problemen met je kind of gezin zijn opgelost of dat het duidelijk is hoe je met de problemen kunt omgaan.

Wie zijn wij?

We werken bij Farent met gedreven beroepskrachten die van aanpakken weten. Wij zijn sterk in sociaal werk en actief in de regio Noordoost-Brabant en Midden-Brabant. Onze jeugdhulpverleners zijn sociaalpedagogisch geschoolde professionals. Ze worden  ondersteund door een gedragswetenschapper en werken nauw samen met andere medewerkers van Farent zoals opvoedondersteuners, kinderwerkers, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. Wellicht ken je ons al uit de wijk? Dat is een grote kracht van ons. Wij kennen de mensen én de samenwerkingspartners in de wijk. Daardoor zijn de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen met andere hulpverleners, de school, de wijkteams of de huisarts als dat nodig is.

Informatie en aanmelden

Voor de gratis specialistische ambulante jeugdhulp bij Farent is een indicatie en een verwijzing nodig van:

  • wijk- of gebiedsteam van de gemeente
  • huisarts, jeugdarts of medisch specialist
  • gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugd - reclassering.


Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kun je ons bereiken tijdens werkdagen via telefoon: 088 023 75 00
of mail naar specialistischejeugdhulp@farent.nl

 

Kosten

Als je een indicatie en een verwijzing hebt van de gemeente of (huis)arts zijn er geen kosten voor de begeleiding. Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de jeugdhulp die hun zoon of dochter krijgt.

Goed om te weten

  • Farent gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Bij klachten kan men gebruik maken van de klachtenregeling van Farent. Zie klachtenregeling.

  • Farent werkt met een cliëntenraad: bewoners en cliënten denken mee over onze dienstverlening.

  • We houden ons aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het is onze professionele plicht om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

  • Onze hulpverleners zijn geregistreerd bij SKJ of Registerplein. Verder heeft Farent een gedragswetenschapper ‘in huis’.

  • Farent is HKZ-gecertificeerd.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren