info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Mantelzorgers

Zorgt u voor iemand uit uw omgeving met een ziekte, psychische aandoening of handicap? Dan bent u mantelzorger! U bent mantelzorger als u voor langere tijd voor iemand in uw omgeving zorgt. Dat kan een familielid zijn of een goede kennis of buur. Zorgt u bijvoorbeeld voor uw partner die chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is, of uw vader of moeder die hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger.


Welke zorg valt onder mantelzorg?

Mantelzorg kan er bij elke mantelzorger weer anders uitzien. Veel mensen denken bij mantelzorg aan hulp bij het huishouden of ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals boodschappen doen en helpen met douchen een aankleden. Maar mantelzorg omvat veel meer. Sommigen zorgen 24 uur per dag, elke dag van de week. Anderen komen elke dag even langs en doen bijvoorbeeld de administratie of de boodschappen.


Dé mantelzorger bestaat niet

Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Soms is de zorg voor een ander geleidelijk gegroeid en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Maar iemand kan ook van de ene op de andere dag mantelzorger worden.

Meer informatie over Farent Mantelzorg

Wie zijn wij?

Het doel van mantelzorgondersteuning binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch is kortdurend en praktisch ondersteunen van mantelzorgers. Je bespreekt met de mantelzorgconsulent jouw situatie en bekijkt samen welke hulp of (praktische) onder­steuning er nodig is. Soms zijn een ‘luisterend oor’ en tips voldoende. Andere keren is het nodig om vrijwilligers of diensten zoals tuinonderhoud in te zetten of andere organisaties voor ondersteuning in te schakelen.

Team Mantelzorg Farent
Mantelzorg Farent is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij tot 13.00 uur bereikbaar.


Telefoonnummer  073 206 88 00
E-mail  mantelzorg@farent.nl
Zie ook facebook  Mantelzorg Farent


Mantelzorg Farent is een lidorganisatie van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

 

Consulenten

De mantelzorgconsulenten zijn altijd dichtbij. Je vindt de consulenten in het Koo-wijkplein in de wijk en zowel met als zonder afspraak kun je bij hen terecht. De consulenten maken deel uit van het Buurtteam. 

Aanmelden

Mantelzorg Farent ondersteunt mantelzorgers die voor iemand zorgen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij geven informatie, houden spreekuren in de wijk en voeren regelingen van de gemeente uit. Denk daarbij aan de mantelzorgwaardering en praktische diensten, zoals tuinonderhoud.

Inschrijven als mantelzorger

Toelichting en voorwaarden inschrijving
Je  kunt je altijd inschrijven bij Mantelzorg Farent voor informatie en advies. Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering van de gemeente ’s-Hertogenbosch gelden bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vind je onder mantelzorgwaardering.

Mantelzorgpas

Voor wie is deze pas? De mantelzorger! 
Wat als er iets gebeurt waardoor de mantelzorg in gevaar komt? Wie uit je omgeving weet dat er iemand afhankelijk is van jouw (mantel)zorg? Deze mantelzorgpas zorgt ervoor dat er iemand uit jouw naaste omgeving snel gewaarschuwd kan worden om de (mantel)zorg over te nemen. Bewaar de pas in je portemonnee. Hulpverleners zien dan dat je voor iemand zorgt of dat er iemand voor jou zorgt. Aanvragen kan via mantelzorg@farent.nl

 

Mantelzorgwaardering

De gemeente 's-Hertogenbosch wil je als mantelzorger waarderen voor je  inzet en de zorg die je geeft. Je kunt je het hele jaar  inschrijven als mantelzorger.

Kom je als mantelzorger in aanmerking voor de mantelzorgwaardering, dan wordt de waardering van € 50,- in de maand na toekenning uitbetaald via de bank.

Ben je al langer bekend bij Mantelzorg Farent, dan krijg je jaarlijks bericht via de e-mail of per post met de vraag of je nog mantelzorger bent en graag de waardering ontvangt. In de zomerperiode worden de mantelzorgherwaarderingen, na inschrijving, uitbetaald via de bank.

Voorwaarden mantelzorgwaardering gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Het gaat om een waardering en geen onkostenvergoeding.
 • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen.
 • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente ’s‑Hertogenbosch te wonen.
 • Er wordt jaarlijks één mantelzorgwaardering per adres uitgekeerd. Uitzondering hierop zijn jonge mantelzorgers, hiervoor is een aparte regeling.
 • De waardering bestaat uit een bedrag van € 50,- en wordt éénmaal per kalenderjaar verstrekt.
 • Mantelzorg Farent draagt zorg voor de uitbetaling van de mantelzorgwaardering.

Praktische ondersteuning voor mantelzorgers

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een regeling voor mantelzorgers voor ondersteuning tuinonderhoud en de digitale bezoekersregeling. De gemeente 's-Hertogenbosch hanteert een aantal criteria om in aanmerking te komen voor deze regelingen.

Tuinonderhoud 
Extra ondersteuning voor mantelzorgers bij tuinonderhoud. Medewerkers van WeenerXL voeren deze tuinwerkzaamheden uit. De tuinwerkzaamheden bestaan uit onderhoud die een mantelzorger zelf ook zou uitvoeren. Denk hierbij aan schoffelen, onkruid verwijderen verharde paden, snoeiwerk (niet hoger dan 2 meter), hagen bijwerken. Het vrijgekomen afval wordt ook afgevoerd.
Met deze dienst zorgen we ook voor extra werkgelegenheid voor een kwetsbare doelgroep.

Meer informatie
Mantelzorgers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij Mantelzorg Farent.

 

Digitale bezoekersregeling voor mantelzorgers
In wijken met betaald parkeren kan bezoek van bewoners tegen een aangepast tarief parkeren met de digitale bezoekersregeling. Aan het aantal bezoekersuren tegen een aangepast tarief zit een maximum.  

Heb je meer zorg dan gemiddeld nodig of ontvang je mantelzorg en is het aantal uren niet voldoende? Dan kun je met een mantelzorgverklaring het dubbele aantal bezoekersuren aanvragen.
Vraag een mantelzorgverklaring aan via Mantelzorg Farent, telefoon 073 206 88 00 of via mantelzorg@farent.nl en stuur deze naar parkeervergunningen@s-hertogenbosch.nl

Meer informatie kun je vinden op www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling.

Bijeenkomsten en activiteiten

Dag van de Mantelzorg
Het programma rondom de Dag van de Mantelzorg 2022 is nog niet bekend.

Mantelzorg en dementie
In ’s-Hertogenbosch zijn iedere maand 2 ontmoetingsmogelijkheden speciaal bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en andere mantelzorgers. Ook diegenen bij wie de diagnose dementie niet gesteld is, maar merken dat er iets met hun hersenen aan de hand is, zijn van harte welkom.
Kijk op de volgende websites voor de actuele informatie:

Mantelzorg en Niet Aangeboren Hersenletsel
Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers (maar ook partners, familieleden en vrienden) en getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Regelmatig houden zij themabijeenkomsten. Deze vinden plaats bij Activiteitencentrum Duinendaal, Eerste Rompert 5, 5233 EA 's-Hertogenbosch.

Café Brein 's-Hertogenbosch wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van zorginstellingen (De Tolbrug, Vivent, BrabantZorg, SWZ), Mantelzorg Farent en cliëntenorganisaties (CVA-vereniging en Door en Voor).

Mantelzorg en Parkinson
Het Parkinsoncafé in 's-Hertogenbosch is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

 Mantelzorg en autisme
Het Autismecafé 's-Hertogenbosch vindt plaats in HUB stedelijk, T.M. Kortenhorstlaan 2, Rosmalen en is een ontmoetingsplek voor en door ouders met een autistisch kind. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders en wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider.

Vervangende zorg/Respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg

Mantelzorg kan intensief zijn. Om deze zorg te kunnen volhouden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen. Dat is alleen mogelijk als die zorg op een verantwoorde manier overgedragen wordt. Deze tijdelijke vervanging van mantelzorg noemen we 'respijtzorg'. Je kunt een incidentele keer gebruik maken van dit aanbod of structureel, bijvoorbeeld één dagdeel per week of per twee weken. 

Vervangende zorg / respijtzorg kent vele vormen
Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals een huiskamerproject, reguliere geïndiceerde dagopvang of een verblijf in een logeerhuis.

 • Er kan iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
 • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
 • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
 • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.
 • Binnen 's-Hertogenbosch zijn verschillende (vrijwilligers)mogelijkheden voor:

Als er kosten aan bovengenoemde diensten verbonden zijn, dan kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen.

 • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

 • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan uit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

 • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.

 • Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

 • Bekijk op YouTube het verhaal van mantelzorger Bea. Door de ondersteuning van een zorgstudent van Mantelaar, kan zij de zorg en aandacht voor haar “tante” even toevertrouwen aan iemand anders. 

 

Thema's mantelzorg

Mantelzorg en Jong
Veel jongeren groeien op in een gezin waar een gezinslid extra zorg nodig heeft vanwege een ziekte of handicap. Vaak doen deze jongeren meer huishoudelijke taken dan hun leeftijdgenoten die in een gezin met gezonde mensen opgroeien. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, bieden emotionele steun en zorgen soms ook voor de andere kinderen in het gezin. Vanwege die extra zorgtaken worden ze jonge mantelzorgers genoemd.

Ben je een jonge mantelzorger, dan kun je voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Farent of bij VANZELFSPREKEND!?, het platform voor  jonge (ex-)mantelzorgers uit 's-Hertogenbosch en omgeving. Ieder jaar staat de eerste week van juni in het teken van Jonge Mantelzorgers. Kijk voor ons gezamenlijk programma op onderstaande website.

 

Mantelzorg en overbelasting
Mensen zijn snel geneigd om meer voor iemand anders te zorgen dan voor zichzelf. Overbelasting treedt dan heel geleidelijk op. Overbelasting kan soms voorkomen worden. Belangrijk daarvoor is het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zoals het omgaan met probleemsituaties. Communiceren is heel belangrijk. Tevens speelt het stellen van grenzen een grote rol. Neem gerust contact op met één van onze mantelzorgconsulenten om hierover te praten.

 

Mantelzorg en werk
1 op de 6 werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. In de ziekenhuis- en zorgsector combineert zelfs 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg. Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of CAO.

  

Mantelzorg met een migrantenachtergrond
Soms is het begrip 'familiezorg' voor mantelzorgers met een migrantenachtergrond een betere term dan 'mantelzorg'. Ervaring en onderzoek leert ons dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruik maken van de mogelijkheden tot mantelzorgondersteuning, ook al zijn ze er wel bekend mee. Dat is jammer, ook migranten kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg Farent terecht.

 • Zorgvoorjeouders: hulp en ondersteuning aan mantelzorgers met verschillende niet-westerse achtergronden.

 

Mantelzorg en ziektebeelden
Bij mantelzorgondersteuning kom je met veel ziektebeelden in aanraking. Onze mantelzorgconsulenten zijn geen artsen.Wel kunnen ze je ondersteunen in de manier waarop je omgaat met de ziekte van je naaste. We organiseren regelmatig, in samenwerking met andere partijen, informatiebijeenkomsten of lotgenotengroepen over ziektebeelden en de manier waarop mantelzorgers daarmee kunnen omgaan. Denk aan ziektebeelden als dementie of niet-aangeboren hersenletsel.

 

Mantelzorgnieuws

Maandelijks komt onze digitale nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar alle bij ons bekende e-mailadressen. Wil je deze als mantelzorger ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg@farent.nl

Zorg je momenteel voor een naaste en wil je deelnemen aan een activiteit? Schrijf je hier in. Alleen geregistreerde mantelzorgers kunnen deelnemen aan ons activiteitenaanbod.

Nieuwsbrief Mantelzorg Farent augustus 2022

Nieuwsbrief Mantelzorg Farent juli 2022

Nieuwsbrief Mantelzorg Farent juni 2022

Nieuwsbrief Mantelzorg Farent mei 2022

Nieuwsbrief Mantelzorg Farent april 2022

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. We gebruiken deze dag om onze waardering voor alle mantelzorgers, van jong tot oud, eens extra uit te spreken. Het programma voor 2022 is nog niet bekend.

Om uitgenodigd te worden, moet je ingeschreven staan bij Mantelzorg Farent. Inschrijven kan via www.farent.nl/mantelzorg of via e-mail mantelzorg@farent.nl en telefonisch 073-206 88 00.

Informatie voor samenwerkingspartners en beroepskrachten

Mantelzorg Farent wil de opgedane ervaring, kennis en expertise graag overdragen en delen met (thuis)zorginstellingen, sociale wijkteams, Buurtteams, gemeente en andere collega-organisaties in de stad. Door alle ontwikkelingen in de samenleving zijn mantelzorgers nóg belangrijker geworden. Hoe zorg je voor een goed samenspel met alle professionals in de wijk en hoe bereik je dat je in de praktijk ieders inzet en deskundigheid zo goed mogelijk benut?

Op dit moment is het Mantelzorg Farent betrokken bij verschillende projecten van partnerorganisaties.

 • Vanuit de de gemeente 's-Hertogenbosch zijn er speciale diensten ontwikkeld zoals tuinonderhoud en digitale bezoekersvergunning parkeren voor mantelzorgers.

 • 'In voor mantelzorg' samenwerking met zorginstelling Vivent en Alzheimer Nederland. Hier hebben we gezamenlijk de 3-minutencheck ontwikkeld om overbelasting bij de mantelzorger sneller in beeld te brengen.

 • Kerngroep ‘Ontspoorde (mantel)zorg’ is een samenwerking met Veilig Thuis en andere partners, zoals notariaat, bankwezen, zorginstellingen, politie en ziekenhuizen. 

 • Met verschillende huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn we in gesprek om de signalering en preventie van overbelasting van mantelzorgers beter en eerder in beeld te krijgen. Zie hiervoor ook de factsheet 'Ondersteuning van overbelaste mantelzorgers' van MantelzorgNL voor professionals.

 • Het project Badeloch, een gezamenlijk wooninitiatief van BrabantWonen en Brabant Zorg. Badeloch heeft 45 appartementen voor mantelzorgers en mensen met regieverlies. Ook zijn er 3 kangeroewoningen beschikbaar. 


Samenwerking

Het blijft belangrijk om - samen met alle partners - in gesprek met mantelzorgers te gaan, naar hen te luisteren en ook de eigen inzichten met hen te delen. Voor meer informatie over samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers kunt u contact opnemen met Mantelzorg Farent, Akkie de Rouw-Janssens. Telefoonnummer 073 - 206 88 00.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren